data diambil dari masjidalakbar.com
Kajian Rutin

HARI

WAKTU

AHAD

MATERI

NARA SUMBER

AHAD

SHUBUH

I - V

Kajian Umum

Nara Sumber Berganti Tiap Kajian

MAGRIB

I,II,III,V

Kajian Kesehatan

dr. H. Ahmad Sungkar, Sp. Kj -(TEAM)

IV

Kajian Ayat-ayat Qouliyah & Kauniyah

Prof. Dr. Ir. H. Abdullah Syahab,M.Sc

SENIN

SHUBUH

I,II,III

Kajian Al-Qur'an dan Tajwid

H. Abd. Hamid Abdullah S.H, M.Si

IV,V

Kajian Qiro’ah Sab’ah

H. Mudawi Ma’arif, Lc, M. Ag Al Hafidz

MAGRIB

I,III

Kajian Kitab Bulughul Maram

KH. Makruf Khozin

II,IV,V

Kajian Sejarah Fuqaha' Sepanjang -Masa

Prof. Dr. H. A.Faishol Haq, M.Ag

SELASA

SHUBUH

 

I,III,V

Kajian Tafsir Tahlili

Prof. Dr. H.M. Roem Rowi, MA

II

Kajian Kitab Riyadus Shalihin

KH. Abdushomad Buchori

IV

Kajian Kitab Ta’limul Muta’allim

Dr. H. Saiful Jazil, M. Ag

MAGRIB

I,III,V

Kajian Tafsir Tematik (Maudhu'I)

Prof. Dr. H.M. Roem Rowi, MA

II,IV

Kajian Tafsir dan Hadits Ekonomi Islam

Dr. H. Moch. Khoirul Anwar,MEI

RABU

SHUBUH

 

I,III,V

Kajian Hadits

Prof.Dr. H. Idri, M. Ag

II,IV

Kajian Tafsir Kependidikan

Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag

MAGRIB

I-V

Kajian Hadits Aqidah- Akhlaq

H. M. Sholeh Drehem, LcM.Ag

KAMIS

SHUBUH

 

I,II

Kajian kitab al-Hikam

KH. Misbahul Munir

III

Kajian Teologi Islam

H. A. Muktafi, Sahal, M.Ag

IV,V

Kajian Fadilah al Qur'an

H.Ahmad Muzakki, STH, Al Hafidz

MAGRIB

I-V

Kajian Fiqih Kontemporer

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

JUM’AT

SHUBUH

 

I,III,V

Kajian Mutiara Tausiyah Rasul

Drs. H. M. Taufiq AB

II

Kajian Zakat, haji dan Wakaf

Drs. H.M Ghufron Ihsan, M.PdI

IV

Kajian Akhlaqul Karimah

Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag

MAGRIB

I,V

Kajian Islam dan Budaya

Prof. Dr.H. Mahmud Manan, MA

III

Kajian Aqidah Tauhid

Dr. KH. Syukron Jazilan, M.Ag

II,IV

Kajian Sirah Nabawiyah

Dr. H. Abd. Kadir Riyadi, MA

SABTU

SHUBUH

I,III,V

Kajian Fiqih Mu'amalah

Drs. H.M. Ichsan Jusuf, SH, M. Hum

II,IV

Kajian Perkembangan Islam

Dr. Muhammad Baihaqi, MA

MAGRIB

I,IV

Kajian Fatwa-fatwa MUI

KH. Abdushomad Buchori

II,V

Kajian Ekonomi Bisnis Manajemen

Dr. H. Suherman Rosyidi,MSc

III

Kajian Fiqhul Islam

Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag